2844-logo-vierkant.jpg
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Beleidsplan veiligheid en gezondheid

In het beleidsplan Veiligheid & Gezondheid maken we inzichtelijk hoe we de fysieke veiligheid en gezondheid van de kinderen op onze locatie borgen. We omschrijven o.a. hoe we zorgen voor een hygienische omgeving, hoe we grensoverschrijdend gedrag voorkomen, hoe we grote risico's uitsluiten en de kinderen leren omgaan met kleine risico's. Hoe en waarom we dat zo doen, is te lezen in ons beleidsplan veiligheid en gezondheid. 

Visie

Kinderopvang Apetrots is een kleinschalig kinderdagverblijf dat persoonlijke en liefdevolle opvang biedt, waar kind en ouder zich
vertrouwd en welkom voelen. Vanuit deze basis kan elk kind zich ontwikkelen en ontplooien tot een eigen ik. Wij zorgen voor een veilige omgeving voor elk kind. Zowel een veilige vertrouwensrelatie als een veilige en schone plek om te spelen en te leren.

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten
binnen het vormgeven van het beleid zijn:

1) het bewustzijn van mogelijke risico’s,

2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en

3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe
betrokkenen.

Dit alles met als doel,  een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Ons doel met kinderopvang Apetrots is het bieden van persoonlijke aandacht. Dit doen we bijvoorbeeld door maximaal tien kinderen per dagopvang groep op te vangen en een peutergroep van maximaal 12 kindjes in een ruimte waar zestien kinderen toegestaan zijn. Dit maakt dat er meer oog is voor het individuele kind en er dus ook meer zicht is op de mogelijke gevaren tijdens de opvang. Doordat we zelf werkzaam zijn op de werkvloer, is er betrokkenheid bij de ouders en kinderen. Hierdoor zijn wij voor ouders bereikbaar en weten we wat er speelt op de werkvloer. Dit maakt dat snelle actie mogelijk is.

Ons doel voor de toekomst is het blijven realiseren van onze visie en missie. Kinderopvang gericht op de individuele behoefte van de kinderen. Dit is de reden voor onze eigen kinderopvang, hier staan we voor en streven we naar. Wij als eigenaren zijn betrokken bij onze organisatie, kennen de doelen, zullen deze uitdragen en bewaken.

Missie

Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:

 • kinderen af te schermen van grote risico’s
 • kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s
 • kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling

Door goede afspraken te maken met de kinderen kunnen deze gemiddeld vanaf hun tweede levensjaar leren omgaan met diverse kleine risico’s. We maken ten aanzien van veiligheid bijvoorbeeld afspraken die gelden tijdens spelsituaties of activiteiten en over hoe om te gaan met bijvoorbeeld speelgoed en gereedschap. We betrekken kinderen bij het maken van afspraken om risico’s ten aanzien van gezondheid te beperken. 
Zo laten we de kinderen hun handen wassen na toiletbezoek en/of buitenspelen.  Ook is de afspraak een hand voor de mond te houden tijdens niezen of hoesten. Kinderen leren hoe ze met afvalemmers om dienen te gaan en leren hoe ze zelf hun washand in de wasmand kunnen gooien.

Onze missie is een zo veilig en gezond mogelijke omgeving te creëren. Waarin kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich veilig kunnen ontwikkelen. Hierbij willen we ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed voorkomen. Met over bescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom beschermen we de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s. Een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan:

 • Het heeft een positieve invloed op fysieke gezondheid
 • Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen
 • Het vergroot sociale vaardigheden

Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan
met spullen als speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.

Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn goede afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn gemaakt zijn het wassen van de handen na toiletbezoek of het niezen of hoesten in de ellenboog. Ook leren de jonge kinderen dat ze niet met de wasmand mogen spelen, maar
wel zelf hun washand erin mogen gooien.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie heeft dit thema dan ook onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt:

 • Tijdens team overleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.
 • In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is.
 • Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit nodig is.

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:

 • Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring).
 • We werken met een vier ogenbeleid.
 • Medewerkers kennen het vier  ogenbeleid
 • Het vier ogenbeleid wordt goed nageleefd.
 • Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier ogenbeleid niet goed wordt nageleefd.
 • Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandeld op de opvang.
 • Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandeld op de opvang.
 • Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.
 • Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.

Vier-ogenprincipe

Per 1 juli 2013 is wettelijk vastgelegd dat bij dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar een beroepskracht of beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Deze maatregel wordt het vier-ogenprincipe genoemd. Bij kinderopvang Apetrots geven we hier als volgt invulling aan:

 • De ramen en deuren zijn helder en daar kan doorheen gekeken worden. Er is vrij zicht van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. De ruimte van de peuteropvang is inzichtelijk door de grote ramen van de ruimtes.
 • Beide groepen grenzen aan de centrale hal. In deze hal zit ook het kantoor. Door de hoge ramen in beide groepen is het gemakkelijk om bij elkaar naar binnen te kijken.
 • Op beide groepen wordt gewerkt met diensten. Er starten twee pedagogisch medewerkers om 7.30 uur. Één op elke groep. De tweede pedagogisch medewerkers starten om 8.45 uur en sluiten beide hun eigen groep af tot 18.00 uur. Bij de peuteropvang staan twee medewerkers afhankelijk van het kind aantal.
 • Het personeel van het buurthuis ‘De Juffrouw’ kunnen elk moment binnen komen lopen.
 • Er is altijd vrije inloop voor personeel en ouders van kinderen
 • Gedurende de periode dat de pedagogisch medewerker alleen staat op zijn groep zal er veel inloop zijn van ouders door het brengen en halen van de kinderen. Ook kan de pedagogisch medewerker communiceren met de collega op de andere groep, mocht dit nodig zijn.
 • In de slaapkamer is altijd een babyfoon met camera aanwezig. Hierdoor is in de ruimte goed hoorbaar en zichtbaar wat er in de slaapkamer gebeurd. Ook is er een raam aanwezig in de slaapkamerdeur.
 • Er hangt een camera in de groepsruimte en bij de peuteropvang, deze beelden zijn op elk moment in te zien door de andere medewerker.

EHBO regeling

Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze locatie hebben de volgende medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO:

Elk jaar volgen al onze medewerkers een erkende cursus kinder EHBO en BHV. Wij volgen deze bij het leerbedrijf Let Us Train You. Na deze cursus krijgt iedereen een certificaat die voldoet aan de eisen van de NIKTA.

Ondersteuning en melding van klachten

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht heeft. We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder zelf om tot een oplossing te komen.

Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de medewerker of ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover kan de ouder vinden op www.degeschillencommissie.nl

Bekijk hier ook ons pedagogisch beleidsplan

“Een veilig klimaat waar je kind gezien wordt!”