2844-logo-vierkant.jpg
Pedagogisch Visie en beleid

Pedagogisch visie en beleid

Ons pedagogisch beleidsplan en het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn continu in ontwikkeling. Wilt u de nieuwste versie inzien? Laat het ons weten, dan sturen we deze per mail naar u op.

Emotionele veiligheid

Professioneel opvoeden

In onze kinderopvang zijn we ons er van bewust dat het creëren van een veilige omgeving die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een kind, een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Naast het zorg dragen voor een fysiek veilige omgeving, ligt er voor ons nog een belangrijke taak. Zoals het waarborgen van de emotionele veiligheid van kinderen en het bieden van een stimulerende omgeving. Deze krijgen vorm in de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind enerzijds en de interactie tussen kinderen onderling anderzijds. De interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker bepalen de kwaliteit van de opvang. Allereerst haar directe interacties met de kinderen. Als ook haar invloed op de interacties tussen de kinderen onderling en haar invloed op de interactie van het kind met de fysieke omgeving. Dit bepaalt in hoge mate hoe het kind de opvang ervaart.

Emotionele ondersteuning

Een sterke vertrouwensband wordt opgebouwd door de juiste begeleiding van de pedagogisch medewerker. Het is van belang dat de medewerker de juiste gevoeligheid heeft voor de signalen die door het kind worden afgegeven. Deze signalen moeten worden opgevangen en juist worden vertaald. Dit noemen we sensitieve responsiviteit. Wij vinden het belangrijk dat er in onze interactie met de kinderen inhoudelijk en gevoelsmatig aangesloten wordt bij de emotionele beleving van het kind. Als er voldoende sociale ondersteuning plaats vindt door sensitiviteit en responsiviteit, kan het kind zich in sociaal en emotioneel opzicht ontwikkelen en zal hij voor later een goede basis hebben in de samenleving.

Ieder kind mag zijn wie hij is. We vinden het belangrijk dat het kind vertrouwen heeft in zich zelf en anderen, daarom krijgt het kind de kans zijn eigen keuzes te maken en problemen zelf op te lossen. We stimuleren de kinderen actief om dingen zelf te proberen en respecteren de eigen ideeën en oplossingen. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde van het kind. Zo respecteren we de autonomie van het kind. Bij de allerkleinste begint dit al. We maken oogcontact voordat de baby wordt opgepakt. Tijdens het verschonen blijven we praten, wat we gaan doen, wanneer het klaar is en als we de baby te spelen leggen.

Voor kinderen biedt het veiligheid als ze weten wat er gaat gebeuren. Deze veiligheid is een voorwaarde voor het kind om zich te ontwikkelen. Door structuur te bieden wordt het dagritme herkenbaar en vertrouwd. Voor een goede structuur zijn regels en afspraken nodig over hoe je met elkaar om gaat binnen dat vertrouwde ritme. Wij vinden het een belangrijke taak van de pedagogisch medewerker om de regels en afspraken te waarborgen en dus duidelijk de grenzen aan te geven.

Educatieve ondersteuning

De pedagogisch medewerker heeft een belangrijke rol wat betreft praten en uitleggen. Kinderen kunnen zichzelf en de wereld om zich heen hierdoor leren begrijpen. Door veel te praten en uit te leggen tijdens de dagelijkse bezigheden leren kinderen hoe taal gebruikt wordt. Hiermee leren kinderen hun eigen gevoelens verwoorden en te uitten.

Elk kind ontwikkelt zich op een andere manier en in zijn eigen tempo. De één daagt zichzelf op motorisch gebied meer uit. Terwijl de ander grotere interesse toont in het leren van woorden. Voor een groot deel ontwikkelt een kind vanzelf. Ze leren van wat ze zien bij andere volwassenen, kinderen, en van wat er om hen heen gebeurd. Kinderen leren omdat ze van zichzelf gemotiveerd zijn. Ze hebben de natuurlijke drang de wereld om hen heen te ontdekken. Toch hebben ze stimulatie nodig om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Door de juiste stimulerende omgeving en aanmoediging zal het kind net dat stapje verder proberen te zetten. Hierbij sluiten wij aan op de ontwikkelingsbehoefte van het kind.

In de begeleiding van interacties tussen kinderen zijn het gezellig samen spelen, net zo belangrijk als de conflicten. Conflicten bieden de gelegenheid om de regels, maar ook behoeften en wensen van anderen te leren kennen. Waar het bij gezellig samen spelen juist draait om de saamhorigheid. Kinderen ontdekken manieren om andere te overtuigen van hun gelijk of over te halen iets te doen. Al onderhandelend zijn zij in staat vaak al zelf tot een oplossing te komen. Het is de kunst te observeren en op het juiste moment in te grijpen. In deze begeleiding vinden we het belangrijk dat we ieder zijn gevoelens respecteren en wij daarin een voorbeeldfunctie hebben.

Pedagogisch klimaat in de praktijk

Ons pedagogisch beleid is gericht op de vier opvoeddoelen van prof. Dr. Riksen-Walraven. Zoals ze ook zijn opgenomen in de wet kinderopvang:

Het bieden van emotionele veiligheid

 

Ren, spring, lach en ook huilen mag

 

Het is belangrijk voor een kind dat het zich veilig en geborgen voelt. Een kind dat mag zijn wie hij is voelt zich vrij om te spelen, te ontdekken en te ontwikkelen. Wij werken aan emotionele veiligheid door het vaste gezicht en aanspreekpunt van het kind te zijn. Door middel van een wenperiode geven wij het kind de kans om aan elkaar te wennen. Een goede start is de basis voor een sterke vertrouwensband. Wij zullen deze band opbouwen door naar het kind te luisteren, aandacht te hebben voor individuele behoeften en voorspelbaar te zijn. Er is een vast dag ritme en speelgoed is op een vaste plek te vinden. Wij geven het kind liefde, warmte en ruimte voor verschillende emoties.

‘Stella is een meisje van drie jaar en pas een paar keer bij Apetrots geweest. Het afscheid met mama vindt zij moeilijk. Stella wordt verdrietig en stil en klampt zich vast aan mama. Ik ga op mijn knieën en vraag of ze samen met mij mama uitzwaait bij het raam. Ik zie dat Stella twijfelt en mama niet los wil laten. Ik stel voor om haar knuffel Beertje te pakken. Ze knikt van ja. Ik pak haar beertje en geef die haar. Ze geeft me haar handje en met Beertje in haar hand lopen we samen naar het raam. Ik zeg haar dat ik begrijp dat het moeilijk is dat mama gaat werken. We zwaaien mama uit. Samen bedenken we wat we vandaag allemaal aan leuke dingen kunnen gaan doen. Stella fleurt op en verheugt zich op het maken van de klei egel.’

Ook de andere kinderen dragen bij aan de emotionele ontwikkeling van het kind door middel van het vormen van vriendschappen. Zo zullen wij het kind ondersteunen bij het leggen van contacten, samenspel en het bijleggen van conflicten. Nieuwe kinderen worden voorgesteld in de groep. Wij vertellen de kinderen wie er vandaag voor het eerst komt spelen en stellen de andere kinderen voor. Tijdens conflicten gaan wij bij de kinderen zitten en vragen na wat er precies gebeurd is. Samen bespreken we hoe iedereen zich hierbij voelt en hoe we dit voor iedereen zo goed mogelijk op kunnen lossen.

Onze binnen- en buitenruimte biedt officieel plek voor 45 kinderen. Wij kiezen ervoor maximaal 10 kinderen per dagopvang groep en 12 kinderen in de peutergroep in te plannen. Hierdoor hebben zij meer ruimte en hebben wij meer tijd voor individuele aandacht. De binnen- en buitenruimte geeft de kinderen hierdoor de kans om zich ook eens terug te trekken als zij hier behoefte aan hebben. De ruimte geeft veiligheid door herkenbare speelsituaties te creëren. Zo is er een poppenhoek met speelkeukentje en hebben wij een huiselijke en sfeervolle indeling. Voor de baby’s is er voldoende ruimte voor een veilige speelomgeving door middel van hoge boxen en een rustige plek met een speelkleed, baby gym en zacht maar uitdagend speelmateriaal.

De activiteiten die wij aanbieden zijn gezamenlijk of individueel. Denk aan boekjes lezen, liedjes zingen, knutselen en spelletjes. Bij het aanbieden van onze activiteiten houden wij rekening met het ontwikkelingsniveau van het kind, zodat zij de juiste uitdaging krijgen en hierin hun eigen successen kunnen behalen. Hiermee willen wij de kinderen leren samen te werken en hun eigenwaarde te vergroten.

Ons uitgangpunt is een kind dat zich blij voelt en dat staat te trappelen om weer bij ons te komen spelen en ontdekken.

Persoonlijke competenties

Eigenschappen zoals zelfvertrouwen, zelfstandigheid, creativiteit en doorzettingsvermogen zijn persoonlijke competenties. Om later goed in de maatschappij mee te kunnen doen, problemen te kunnen oplossen en je aan te kunnen passen bij verschillende situaties, heb je deze competenties nodig. Daarom is het belangrijk deze als kind al te ontwikkelen. Spelen is hierin een belangrijk middel. Tijdens het spel oefenen en vergroten kinderen hun vaardigheden.

Wij bieden persoonlijke aandacht en kennen het kind goed omdat wij bij de vaste medewerkers van de groep behoren. Samen met ons personeel nemen we de tijd om voor ieder kind apart zijn persoonlijke behoefte te ontdekken. Het ene kind heeft meer behoefte aan het ontwikkelen van spraak, terwijl het andere kind uitdaging nodig heeft in de motorische ontwikkeling. Het kind wordt ondersteund bij het ontwikkelen van zijn persoonlijke competenties door complimenten te geven, vragen te stellen of door even niets te zeggen en afstand te nemen. Ons team is constant bezig met het observeren van kinderen en in te spelen op de persoonlijke behoefte.

In onze binnen- en buitenruimte zorgen wij voor voldoende uitdaging en speel mogelijkheden. Zo bieden wij kansen voor het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek door middel van bouwen, fietsen, klimmen, puzzelen en kleuren etc. In de poppenhoek worden thuissituaties nagebootst. Eten wordt gekookt, poppen worden verzorgd en ingestopt, en kinderen verkleden zich tot prinsessen en superhelden. Dit fantasiespel draagt bij aan de creativiteit van het kind en het begrijpen van de wereld. Het contact met de andere kinderen in de groep leert het kind om zijn eigen ik te vormen.

Sociale competenties

Bij de sociale competenties gaat het erom hoe het kind omgaat met anderen en hoe het kind zichzelf ziet in relatie tot anderen. De jonge kinderen zijn nog voornamelijk gericht op de ouders en verzorgers. In de loop van de tijd wordt de wereld van het kind groter en kunnen zij zich sociaal steeds verder ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat zij zichzelf steeds beter leren kennen. Wij leren de kinderen om sociaal en eerlijk te zijn naar jezelf en anderen. Anderen te waarderen, respecteren en begrip te hebben voor elkaar. Wij willen laten zien dat hulp vragen en ontvangen bijdraagt aan het prettig voelen in de groep. Door spiegelen en gedrag voordoen, bijvoorbeeld laten zien hoe je iets vraagt en hoe je prettig met elkaar omgaat.

Wachten op elkaar, elkaar helpen en ruzies samen op lossen is belangrijk voor het ontwikkelen van het sociale vlak. Dit om later in grote groepen te kunnen functioneren en om te kunnen gaan met elkaars gevoelens.

In de groep zullen er spelletjes gedaan worden waarbij je elkaar nodig hebt, bijvoorbeeld ‘wij maken een kringetje…’ We laten de grotere kinderen helpen een leuk speeltje voor de baby’s uit te zoeken. We leren de kinderen op hun beurt te wachten, zodat ieder kindje dan aan bod komt. Iedereen mag er zijn. We hebben oog voor het spelen met elkaar en er is ruimte voor de fantasie van elk kind.
 
Binnen is er een poppenhoek en bouwhoek. Buiten zijn er fietsen, auto’s en is er zandbak. Bij Apetrots zien we de wereld in het klein waar de kinderen kunnen oefenen. Dit mag met vallen en opstaan. Wij bieden een vertrouwde liefdevolle plek waar kinderen leren van en door elkaar, voor nu en voor later. Het respecteren van anderen en het opkomen voor jezelf vinden wij belangrijk van het samenzijn in een groep. Het vieren van feestelijke gelegenheden vinden wij ook een belangrijk item, zoals de geboorte van een broertje of zusje en het vieren van een verjaardag. De grote wereld in het klein en iedereen mag er zijn.

Normen en waarden

Voor veel kinderen is de groep van het kinderdagverblijf de eerste waar zij zich in bewegen. Deze basis zal voor veel kinderen bepalend zijn voor de rest van hun leven. Wij vinden het daarom belangrijk dat er veel aandacht besteed wordt aan het overbrengen van normen en waarden. Normen en waarden klinken als grote termen, maar wij vinden dat deze ook bestaan uit kleine dingen. Het gedag zeggen bij binnenkomst en bij het weggaan, vinden wij van groot belang. Wij noemen de kindjes bij naam. Wij willen de normen en waarden overbrengen door bijvoorbeeld te laten zien dat je elkaar geen pijn mag doen, Als een kindje een ander kindje (per ongeluk) pijn doet betrekken we het kindje bij het troosten, geen vieze of lelijke woorden gebruiken, geen kinderen buitensluiten, niet afpakken en geen dingen stuk maken.

Ook verstaan wij onder normen en waarden respectvol met elkaar omgaan. Zo vragen we het netjes als we iets willen en respecteren we iemand zijn gevoel. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Werkwijze

Aandacht voor persoonlijke wensen vinden wij erg belangrijk. Wij spelen in op de behoefte en wensen van ouders en gaan in overleg over de manier van omgang met het kind. Samen opvoeden en naast elkaar staan. Zo zullen wij bijvoorbeeld zorgen voor dezelfde flesvoeding als thuis. Ook als dit aangepaste voeding is zoals bijvoorbeeld A.R of Omneo. Dit geldt ook voor de fles waaruit een kind drinkt, of de manier waarop een kind graag zijn eten eet.

Op de opvang nemen wij het schema van het kind over van thuis. Vooral voor de kleine baby’s vinden wij het belangrijk dat ze bij ons het zelfde ritme hebben. Dit geeft houvast en een veilig gevoel. Voor de grotere kinderen hebben wij een vaste dagindeling. Deze structuur biedt de kinderen veiligheid. Persoonlijke aandacht zal bij deze kinderen bestaan uit bijvoorbeeld hetzelfde slaapritueel als thuis. Even een liedje zingen voor het slapen gaan, een knuffel of een kus. Of dezelfde manier van belonen als thuis door bijvoorbeeld een sticker systeem.

Dagindeling

 

Dagindeling dagopvang

 

7:30-9:00Kinderen worden gebracht op de opvang. Er is tijd voor een overdracht, een praatje en we nemen afscheid van papa of mama.
9:00We gaan met zijn allen aan tafel voor het eten van fruit en we drinken sap, water of thee. Na het eten zingen we met z’n allen gezellig nog wat liedjes of lezen een boekje.
9:30Rond deze tijd gaan de meeste kleintjes naar bed voor een slaapje.
10.00Verschoonronde, de zindelijke kindjes gaan ook even naar de wc en wassen daarna hun handen.
10:30Er is tijd voor de oudere kinderen om een activiteit te doen. Dit kan zijn iets knutselen, een spelletje, een uitstapje en het maandthema van KIKI komt aan bod. Ook is er tijd om vrij te spelen en gaan we met de kinderen naar buiten. De baby’s krijgen hun flesje vaak rond deze tijd(afhankelijk van zijn eigen schema). Na het flesje zorgen wij voor een persoonlijk momentje. Even kletsen en nog even knuffelen na de fles en ruimte voor een boertje.
11:00Als het weer het toelaat gaan we lekker met de kinderen die wakker zijn naar buiten.
11:30We gaan met zijn allen aan tafel voor de lunch. De grotere kinderen helpen ons met de tafel dekken en mogen zelf hun brood smeren.
12:30De oudere kinderen die nog slapen gaan naar bed. Voor de baby’s die wakker zijn is er een moment voor een knuffel, samen een boekje lezen of een activiteit. Bij de grotere kinderen die niet meer slapen zullen wij ervoor zorgen dat zij wel hun rust pakken als ze dit nodig hebben. Dit doen we door bijvoorbeeld het lezen van een boekje, een rustig spelletje enz.
15:00Verschoonronde. De kinderen die geslapen hebben, zijn inmiddels weer wakker of worden rond deze tijd wakker. De baby’s gaan vaak rond deze tijd weer naar bed.
15:15Met zijn allen aan tafel voor het eten van een cracker/koekje/rozijntjes en het drinken van sap, water of thee.
16:00Ruimte voor een activiteit of vrij spel, als het weer het toelaat gaan we lekker naar buiten.
16:00-18:00Kinderen worden opgehaald van de opvang. Er is tijd voor een overdracht en een praatje. Het kind kan zijn knutsel of bouwwerk aan zijn papa of mama laten zien en vertellen wat hij allemaal beleeft heeft.

 

  

Dagindeling Peuteropvang

Onze peuteropvang is open van 8.30 uur tot 13.00 uur voor kinderen van twee tot vier jaar. Bij onze peuteropvang groep is de indeling van de ochtend meer gericht op de leeftijd van de peuters. Ieder kindje gaat hier mee in het ritme van de ochtend omdat zij in dezelfde ontwikkelingsfase zitten. Dit geeft ons de mogelijkheid om een uitdagender ochtend programma te bieden gericht op de leeftijd van de peuters.

8.30-9.00Kinderen worden gebracht op de opvang. Er is tijd voor een overdracht, een praatje en we nemen afscheid van papa of mama.
9.15We gaan met zijn allen aan tafel voor het eten van fruit en we drinken sap, water of thee. Na het eten zingen we met z’n allen gezellig nog wat liedjes of lezen een boekje.
9.45Verschoonronde. Peuters zitten volop in hun zindelijkheidsfase. Wij betrekken daarom alle peuters bij dit moment. Kinderen kunnen oefenen op een potje, op de grote wc als ze dit al kunnen en krijgen een sticker voor hun plaskaart als het gelukt is. Zo stimuleren we op een spelende wijze de zindelijkheid en leren de peuters van elkaar. Ook is er een commode beschikbaar voor de kindjes die er nog niet aan toe zijn.
10.00Elke dag zal er een uitdagende activiteit gedaan worden. Het maandthema van Kiki houden we aan en spelen met de activiteiten in op dit thema. Samen met de kindjes zullen we een introductie doen en daarna een bewegende activiteit, een knutsel activiteit of een leuk actief spel om samen te doen. Na dit samenspel zullen de kindjes even de tijd hebben voor vrij spel en zelf wat speelgoed uit de daarvoor bestemde kasten te halen.
11.00Als het weer het toelaat gaan we lekker naar buiten. Er word een activiteit aangeboden of de kinderen kunnen zelf gaan spelen met de andere kindjes. Als we naar binnen gaan helpen we de kindjes die naar de wc moeten hiermee.
11.45We gaan met elkaar aan tafel en eten een broodje en drinken melk (ieder kindje volgens zijn eigen wensen zoals thuis).
12.15Als iedereen klaar is met eten gaan we van tafel en is er nog even tijd voor vrijspel.
12.30-13.00De kindjes worden gehaald door hun papa of mama.

 

  

Dagindeling BSO

Ons dagritme is als volgt:

7:30- 8:30Kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang worden gebracht. De kinderen gaan met de medewerker rond 8.15 uur richting school. De kinderen die naar de ‘Sint Michael’ school gaan worden lopend gebracht. De kinderen op de school ‘De Springplank’ en de school ‘Johannes Post’ worden met eigen vervoer van Apetrots gebracht.
14:30De kinderen van de ‘Johannes Post’ en ‘De Springplank’ komen uit school en worden opgehaald met eigen vervoer van Apetrots.
15:00

De kinderen van de ‘Sint Michael’ school komen uit school en worden lopend opgehaald.Aangekomen bij de Brulapen kunnen de kinderen vrij spelen tot de groep compleet is.

15:15Met zijn allen aan tafel voor het eten van een cracker/koekje/fruit en het drinken van sap, water of thee.
16:00Ruimte voor verschillende activiteiten gericht op de leeftijden van de kinderen of vrij spel binnen of buiten.
17.00Rond deze tijd wordt er even opgeruimd en gaan we nog even aan tafel voor wat drinken en of iets te eten.
16:00-18:00Kinderen worden opgehaald van de opvang. Er is tijd voor een overdracht en een praatje.

 

De drie-uursregeling

Voor de flexibiliteit binnen onze kinderopvang maken wij gebruik van de drie-uursregeling. Door deze regeling is het mogelijk om drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder beroepskrachten in te zetten dan volgens de beroepskracht-kind ratio is vereist.

De Wet Kinderopvang staat toe dat er, in verband met pauzes en werktijden, op vastgestelde momenten minder beroepskrachten aanwezig zijn:

- Bij tien aaneengesloten openingsuren maximaal drie uur per dag.
- Er moet altijd minimaal 50% pedagogisch medewerkers van de normale BKR aanwezig zijn.

De afwijkende uren van deze regeling liggen per dag vast en zijn duidelijk voor de ouders. Deze staan ingevuld in het werkrooster op de groep. Op onze groepen werken we met twee pedagogisch medewerkers op tien kinderen. Dat betekent dat in de afwijkende uren altijd 50 % van de pedagogisch medewerkers op de groep aanwezig zijn. We zullen er ten alle tijden voor zorgen dat er ook tussen 7.30 uur en 8.00 uur en tussen 17.30 uur en 18.00 uur voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn in verhouding tot het aantal dan aanwezige kinderen. Door de tijden van binnenkomst en vertrek te noteren op de dag lijst, houden we de kind aantallen bij. Mocht dit afwijken van de drie-uursregeling ondernemen we actie en zullen we de diensttijden aanpassen.
Wijzigingen in het rooster of tijden van de diensten zullen altijd besproken worden met de oudercommissie. Dit gaat altijd in overleg en met goedkeuring van de oudercommissie.


Achterwacht

Als in een uitzonderlijke situatie er maar één medewerker aanwezig isn en er geen andere volwassene op de locatie zijn, moet de achterwachtregeling worden toegepast. Dit betekent dat in geval van calamiteiten een achterwacht beschikbaar is die binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn op de opvanglocatie. De (actieve) achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden. Dit zal enkel voorkomen als de medewerker volgens de BKR alleen mag staan.
Bij kinderopvang Apetrots fungeren de volgende personen als achterwacht. Er zijn meerdere achterwachten beschikbaar, telefoonnummers zijn beschikbaar op locatie.

  • Sylvana Reeuwijk
  • Charissa Reeuwijk
  • Carola Blonk
  • Els Kooter
  • Byanca Vermeer
  • Arenda Timmermans

 

“Liefdevolle benadering met persoonlijke aandacht voor ieder kind!”